Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Richartwork

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met de kunstenaar een overeenkomst aangaat en het kunstwerk koopt welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

1.2 Het kunstwerk: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de kunstenaar en de klant.

1.3 De kunstenaar: de maker van het kunstwerk, Richard Lamain, eigenaar van Richartwork, gevestigd te Stadskanaal, ’t Fledderbos 3, 9502AM te Stadskanaal ingeschreven in het handelsregister van KvK te Groningen onder KVK nummer 82102694

1.4 Aankoopbedrag: prijs zoals is afgesproken en vastgelegd in de koopovereenkomst tussen opdrachtgever en kunstenaar.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door de kunstenaar, schriftelijk, dan wel digitaal of online.

3. De overeenkomst

De koopovereenkomst tussen de opdrachtgever en de kunstenaar komt tot stand door aanbod van het kunstwerk met daarbij benoemde specificaties en aanvaarding van dit aanbod door de klant (zowel door akkoord offerte, digitale of schriftelijke bestelling alswel bij een online aankoop).

4. Prijzen

4.1 Alle kunstwerken die zijn vervaardigd door de kunstenaar zijn geprijsd in euro’s en zijn inclusief BTW.

4.3 Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

5. Betaling

5.1 Kan contant of op basis van een factuur per bank worden betaald. Het volledige aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na levering van het kunstwerk op het rekeningnummer die de kunstenaar in de koopovereenkomst heeft vermeld, gestort moeten zijn.

5.2 De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Richartwork te melden.

5.3 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, zal de wederpartij nog eenmaal in de gelegenheid worden gesteld binnen 14 dagen te betalen. Is alsdan nog geen (volledige) betaling ontvangen, dan is wederpartij in verzuim. De wederpartij is na verzuim de wettelijke rente verschuldigd per maand of evenredig deel van een maand.

5.4 Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.

5.5 De door Richartwork in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.

6. Levering en aansprakelijkheid

6.1 Een opgegeven termijn voor levering van het kunstwerk is indicatief in verband met handwerk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uiteraard zal de kunstenaar zich ertoe bewegen het kunstwerk te leveren binnen de afgesproken levertijd.

6.2 Aflevering van het kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst.

6.3 Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de kunstenaar. Dit risico gaat over op de opdrachtgever op het moment dat het kunstwerk is afgegeven of afgeleverd aan de opdrachtgever of iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor de overdracht van het kunstwerk.

6.4 De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht aan opdrachtgever of aan iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor de overdracht, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar.

6.5 Klachten over gebreken aan het gekochte kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij de kunstenaar te worden ingediend, waarbij binnen één maand in ieder geval tijdig is. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten.

7. Herroepingsrecht

7.1 Bij de aankoop van uitsluitend vrije werk kunstwerken, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 31 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het kunstwerk bij de opdrachtgever.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het kunstwerk en de verpakking. Hij zal het kunstwerk slechts in die mate uitpakken, voor zover dat nodig is, om te kunnen beoordelen of hij het kunstwerk wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het kunstwerk met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de kunstenaar retourneren.

7.3 Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen één kalendermaand, na ontvangst van het kunstwerk, kenbaar te maken aan de kunstenaar. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen middels een op de website vermelde contactmogelijkheid of per mail naar info@richartwork.nl of hello.richartwork@gmail.com. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de opdrachtgever het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever verzendt het kunstwerk middels een professionele transporteur. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig en vakkundig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

7.4 Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft voor het kunstwerk, zal de kunstenaar dit bedrag binnen zeven dagen na ontvangst van het onbeschadigde geretourneerde kunstwerk terugbetalen.

7.5 Indien de opdrachtgever na afloop van de in lid 7.1, 7.2 en 7.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het kunstwerk niet aan de kunstenaar heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7.6 Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn of haar eigen rekening.

7.7 Indien de opdrachtgever het product onvolledig, zonder verpakking of beschadigd retourneert, is de kunstenaar gerechtigd naar eigen inschatting redelijke kosten bij de opdrachtgever hiervoor in rekening te brengen. Dit zal in mindering worden gebracht op het terug te storten bedrag. Mocht het zijn dat het kunstwerk in een dusdanig slechte staat retour is gekomen en niet meer kan worden verkocht, dan zal i.v.m. nalatigheid van de opdrachtgever niks van het verschuldigde bedrag worden terug gestort naar de opdrachtgever. Dit geld is dan ter compensatie voor de kunstenaar van het verlies van het kunstwerk.  

8.0 Maatwerk en uitsluiting herroepingsrecht

8.1 De kunstenaar kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor een maatwerk kunstwerk zoals omschreven in lid 7.1, 7.2 en 7.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de kunstenaar dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor kunstwerken die door de kunstenaar tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever en/of die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Hieronder vallen paperartwerken, panelen en canvassen die naar specifieke wens van de klant zijn gemaakt.

8.3 De kunstenaar zal de opdrachtgever tijdens het proces door middel van fotomateriaal of online communicatie op de hoogte houden van proces.

8.4 Wij zijn echter niet aansprakelijk voor fouten in de tekst op de website of afwijkingen in kleur. Het kan zijn dat kleuren op een scherm anders uitvallen dan in het echt.

8.5 Omdat alle producten handwerk met papier en/of tape betreffen kunnen er per vorm kleine afwijkingen optreden.

9.0 Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de kunstenaar of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

9.2 De opdrachtgever is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.

9.3 Het kunstwerk wordt afgebeeld op de website www.richartwork.nl en/of op Instagram: @l_art_main.

9.4 De kunstenaar is vrij de kunstwerken, ook die in opdracht vervaardigd zijn, ten alle tijden digitaal en online af te beelden in alle Social Media.

10. Overmacht

10.1 Als de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

10.2 Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal. 10.3 Als de overmachtstoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

11. Overlijden kunstenaar

11.1 Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de kunstenaar.

12. Faillissement en surseance van betaling

12.1 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

13. Wijziging van omstandigheden

13.1 Als zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de kunstenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst uitvoert, is de kunstenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

14. Wet Bescherming Persoonsgegevens

14.1 De kunstenaar zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door de kunstenaar kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de opdrachtgever is aangegaan alsmede om de opdrachtgever op de hoogte te houden van de kunstenaar en de activiteiten die het ontplooit.

14.2 De klant kan zich te allen tijde tot de kunstenaar wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan te geven aan de kunstenaar.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de kunstenaar is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.